CERTIFIKAČNÝ ORGÁN

Postup vykonania certifikácie

Certifikačný orgán má spracovaný a dokumentovaný postup pre vykonávanie certifikácie, tj. posúdenie, či má žiadateľ o certifikáciu zavedený, dokumentovaný a implementovaný systém manažérstva podľa požiadaviek príslušnej normy. Proces certifikácie manažérskych systémov má z pohľadu certifikačného orgánu tieto etapy:

  1. Príprava k certifikácii (žiadosť o certifikáciu vrátane dotazníka, uzatvorenie zmluvy)
  2. Posúdenie zhody systému manažérstva s požiadavkami príslušnej normy u klienta (posúdenie dokumentácie, audit u klienta vykonávaný v dvoch etapách).
  3. Spracovanie záverečných podkladov
  4. Rozhodnutie o certifikácii, udelenie certifikátu
  5. Opakovaná certifikácia (recertifikácia)

Certifikačný postup

Pravidlá pre používanie certifikačnej značky IQC a odkazov na certifikáciu

Certifikačný orgán ISO QUALITYCERT s.r.o. udeľuje klientom, ktorí prešli procesom certifikácie spolu s certifikátom aj certifikačnú značku IQC (ISO QUALITYCERT) v elektronickej podobe.

Certifikačné značky obsahujú časť loga spoločnosti ISO QUALITYCERT s.r.o., jej skratku IQC a odkaz na normu, podľa ktorej je klient certifikovaný.

Certifikačná značka poukazuje na to, že spoločnosť je certifikovaná certifikačným orgánom ISO QUALITYCERT s.r.o.

Klient môže používať certifikačnú značku IQC iba v takej podobe, v akej jej boli poskytnuté.

Certifikačná značku IQC je ochrannou známkou a je zapísaná v registri ochranných známok podľa § 33 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pod registračným číslom 234955 a môže používať značku ochrannej známky „®“, ktorá je umiestnená vpravo hore.

Pravidlá používania certifikačnej značky IQC a používanie odkazov na certifikáciu sú klientovi doručené po rozhodnutí o vydaní certifikátu. Certifikovaný klient môže používať iba tú certifikačnú značku IQC, ktorá mu bola pridelená certifikačným orgánom ISO QUALITYCERT s.r.o., vzťahuje sa na jeho certifikovaný systém manažérstva, počas platnosti certifikátu za tej podmienky, že certifikačný orgán nezrušil platnosť certifikátu.

Certifikovaný klient môže certifikačnú značku IQC používať na obchodné účely, na informačných a propagačných materiáloch, na webovej stránke.

Certifikovaný klient nemôže:

  • používať certifikačnú značku IQC po zrušení platnosti certifikátu používať certifikačnú značku IQC na výrobku alebo na obale výrobku alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý možno interpretovať ako označenie zhody produktu. Za obal výrobku sa považuje to, čo môže byť odstránené bez rozpadnutia alebo poškodenia produktu. Za sprievodné informácie sú považované také, ktoré môžu existovať aj samostatne alebo sú ľahko odnímateľné. Typový alebo identifikačný štítok sa považujú za časť výrobku.
  • používať certifikačnú značku IQC na správach o laboratórnych skúškach, kalibrácii alebo inšpekcii
  • upravovať a ani nijakým spôsobom meniť certifikačnú značku IQC

Takisto ju nemôže používať v prípade ukončenia platnosti certifikácie, ak spolupráca s klientom nebola znovu nadviazaná a klient je povinný okamžite prestať používať certifikačné značky na všetkých dokumentoch, informačných a propagačných materiáloch, na webovej stránke. Klient je povinný upraviť všetky informačné a propagačné materiály, ak sa zúži rozsah certifikácie.

V prípade porušenia pravidiel používania certifikačnej značky certifikačný orgán ISO QUALITYCERT s.r.o. môže vykonať mimoriadny auditu za účelom preskúmania vzniknutej situácie.

Certifikačné značky a odkaz na certifikáciu sa nesmú používať v prípadoch, kde by poškodili dobré meno certifikačného orgánu ISO QUALITYCERT s.r.o.

Informáciu o certifikácii príslušného systému manažérstva môže certifikovaný klient prezentovať okrem uvedenia certifikačnej značky IQC tiež odvolaním sa na certifikáciu písomnou formou.

Držiteľ certifikátu preberá plnú zodpovednosť za používanie a správnosť všetkých vyjadrení, vzťahujúcich sa na certifikáciu a certifikačnú značku IQC, aj za ich použitie jeho zákazníkmi.

© 2011 - 2022 ISO QUALITYCERT s.r.o.