AUDITY

ŠPECIALNE AUDITY

Rozšírenie, zúženie rozsahu certifikátu

Rozšírenie rozsahu certifikácie je vykonávané po podaní žiadosti klienta. Audítorský tím formou mimoriadneho auditu preverí, či manažérsky systém manažérstva zahŕňa aj oblasti, o ktoré sa má rozšíriť rozsah certifikácie. Ak audítorský tím zistí, že systém manažérstva je funkčný v oblasti, o ktorú klient žiada rozšírenie, rozhodne certifikačný orgán o rozšírení rozsahu certifikácie a klientovi vydá nový certifikát. Doba platnosti zostáva rovnaká ako pri pôvodnom rozsahu certifikácie.

V prípade, že klient oznámi zúženie rozsahu certifikácie audítorský tím to preskúma. Certifikačný orgán upraví rozsah činností vykonávaných certifikovaným klientom v rámci príslušného certifikovaného systému manažérstva.

Pozastavenie alebo zrušenie rozsahu platnosti certifikátu

Ak certifikovaný klient závažným spôsobom porušuje požiadavky normy, podľa ktorej bol certifikát vydaný, resp. porušuje pravidlá o používaní certifikačnej značky a odvolávania sa na certifikáciu je certifikačný orgán oprávnený vykonať mimoriadny audit. Cieľom auditu je preskúmať okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu požiadaviek normy alebo zmluvne stanovených podmienok a spôsob riešenia zistení. Mimoriadny audit sa vykonáva nad rámec programu auditov. Ak sa pri mimoriadnom audite zistia významné nezhody, certifikačný orgán rozhodne o zrušení, alebo pozastavení rozsahu platnosti certifikátu.

O pozastavení platnosti certifikátu rozhodne certifikačný orgán vtedy, ak nie je systém manažérstva funkčný takmer v celej spoločnosti klienta, trvalo alebo vážnym spôsobom zlyháva pri plnení požiadaviek certifikácie, ale prístup zainteresovaných pracovníkov certifikovaného klienta je zárukou, že funkčnosť certifikovaného systému manažérstva bude možné obnoviť. V takomto prípade môže byť klientovi dočasne pozastavený certifikát do doby, kým nebude jeho platnosť obnovená.

Ak certifikačný orgán nemá dostatočné záruky, že personál certifikovaného klienta má skutočný záujem na obnovení certifikátu a aktívne pracuje na odstránení zistených nezhôd, rozhodne certifikačný orgán o zrušení platnosti certifikátu a danému klientovi certifikát odoberie.

Od rozhodnutia o zrušení alebo dočasnom pozastavení platnosti certifikátu je klient informovaný do 15 dní aj o dôvodoch, ktoré viedli k rozhodnutiu. Platnosť certifikátu, ktorá bola pozastavená, môže byť v plnom rozsahu obnovená, až keď je auditom potvrdené že boli všetky opatrenia na odstránenie zistených nezhôd zrealizované. Ak má byť platnosť certifikátu obnovená, musí sa kontrola uskutočniť do 90 dní od vydania rozhodnutia. O obnovení platnosti certifikátu informuje certifikačný orgán klienta písomne.

Recertifikačný audit má byť plánovaný a vykonaný včas, aby sa zabezpečil výkon rozhodnutia o vydaní nového certifikátu pred dátumom skončenia platnosti pôvodnej certifikácie.

V prípade, ak recertifikačné činnosti sú ukončené, môže certifikačný orgán certifikáciu obnoviť počas 6 mesiacov po ukončení certifikácie v opačnom prípade sa musí vykonať aspoň druhá etapa. Dátum účinnosti certifikátu je v deň alebo po recertifikačnom rozhodnutí a dátum skončenia je založený na predošlom certifikačnom cykle.

© 2011 - 2024 ISO QUALITYCERT s.r.o.